Tërësitë Organizative

Linqe

Presidenti i Republikës së Kosovës
Zyra e Kryeministrit të Kosovës
Kuvendi i Kosovës
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë dhe Financave
Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Shëndetësisë
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Ministria e Kulturës, Rinisë, Sportit
Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë