Tërësitë Organizative

Njësia Afariste Ujitja

Demë ABAZI Drejtor
deme.abazi@iber-lepenc.org