Tërësitë Organizative

Bordi i Drejtorëve

Liridon Zogjani U.D. i Kryesuesit të Bordit Drejtorëve.
Bashkim Shabani Anëtar i Bordit Drejtorëve
Ejup Visoka Anëtar i Bordit Drejtorëve
Muharrem Xhemajli Anëtar i Bordit Drejtorëve
Mehmet Ballazhi Anëtar i Bordit Drejtorëve
Berat Lushtaku Kryeshef Ekzekutiv